Finest Group

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť Finest Group, s.r.o., IČO 36259314, so sídlom Jelenia 20, 81105 Bratislava (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa:

- Adresa: Jelenia 20, 81105 Bratislava
- e-mail: finestgroup@finestgroup.sk
- telefón: +421 905 616 939

3. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

2. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku plnenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

- oprávnenia

- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné

na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa,

- zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.

3. Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracúvaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

- do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 3 roky, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

- ktorí sa podieľajú na dodávke tovaru/služieb/platbách podľa zmluvy,

- osoby podieľajúce sa na prevádzke služieb,

- poskytujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:

- Právo na prístup k svojim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,

- právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.

- Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.

- právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a

- právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

- právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto zásad.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. Súhlas s týmito podmienkami vyjadríte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 15.4.2018. 

Kontaktný formulár

Čakajte prosím, odosielam...

Formulár bol úspešne odoslaný.